Yazıkonak Belediyesi Resmi Web Sitesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Müdürlüğün Görev ve Yetkileri:

Yazıkonak Belediye Başkanlığı Makamınca İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevlendirilen personel, müdürlük içinde görevlendirildiği büronun görev, yetki ve sorumlulukları içerisindeki işlemlerin yürütülmesinden sorumludur.

1) Müdürün Görev Yetki Ve Sorumlulukları

a)Müdürlüğe bağlı büroların çalışmalarının koordinasyonundan, belediyedeki müdürlükler arası ve diğer resmi kurumlarla olan tüm yazışmalar ile yapılan çalışmalardan, Müdürlükte yapılan tüm işlemlerin tetkikinden sorumludur.

b)Müdürlüğün bağlı bulunduğu Yazıkonak Belediye  Başkanına karşı sorumlu olarak görev yapar.

c)Müdürlüğün İta Amiri olarak, çalışanların her türlü özlük yazışmaları ve 657 sayılı D.M. Kanunu hükümleri gereğince işlem yapmakta yetkilidir.

d)İlgili kanun, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde, Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları içerisindeki işlemlerin yürütülmesinde yetkili ve sorumludur.

2) Numarataj Bürosunda Görevli Personelin Görev Yetki Ve Sorumlulukları

a)İlçe genelindeki yol ve caddelerin tabelalarını kontrol etmek, eksikleri yerine monte etmek, Kapı numaralarının eksiklerini gidermek ve yerine monte etmek

b)İlçe genelinde Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere isim vermenin yanı sıra sabit tanıtım numarası vermek, sokaklara isim ve binalara numara verilmesi için Yazıkonak Belediye Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunmak, prosedürü işletmek.

c)TUİK, İlçe Seçim Kurulu ve diğer resmi kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi taleplerini uygun formatta hazırlayarak göndermek.

d)Adreslerin Ulusal Adres Veritabanına kaydetmek.

3) Kalem Ve Arşiv Memurunun Görev Yetki Ve Sorumlulukları

a)İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile alakalı şahıs, kurum kuruluş müracaatlarını kayıt altına almak, müdür ve/veya şef havalesine müteakip ilgili personele iletmek, imzaya sunulan evrak ve dosyaların takibini yapmak, işlemi tamamlanan evrak ve dosyaların çıkışlarını yaparak ilgili merci’e ulaştırmak, müdürlükle ilgili nüshaları dosyalarında hıfz ederek arşivlemek.

b)Periyodik aralıklarla dosyaların arşivdeki denetimini yapmak, arşivin düzenli olmasını sağlamak.

c)Mevzuat ve Başkanlık onayı gereği, güncelliğini yitirmiş yazışma klasörlerini, geriye dönük 5 yıl muhafaza edilmek üzere gözden geçirerek evrak yığılmasını önlemek.

d)Haftalık veya aylık faaliyet raporlarını hazırlamak.

e)Personelle ilgili özlük işleri yazışmalarını ve müdürlük makamınca istenilen yazışmaları yapmak.

f)Müdürlükte bulunan demirbaşların takibiyle,fotokopi faks gibi cihazların malzeme, bakım ve tamirini takip etmek, müdürlük için gerekli malzemeleri temin etmek

g)Yıllık müdürlük bütçesini hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek.

h)Yazıkonak Belediyesine bağlı tüm birim ve Müdürlüklerin ozalit ve planlarının çekimlerini yapmak.

 

Müdürlük Görev ve Sorumlulukları:

1) Planlama Bürosu Görev Ve Sorumlulukları

a)Yazıkonak Belediyesi tarafından hazırlanan ve onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını yapmak veya yaptırmak. Hazırlanan uygulama imar planlarını Yazıkonak Belediyesine sunmak ve kabul edilmesi halinde onaylanmak üzere Tapu ya göndermek.

b)Yazıkonak Belediyesinin  yatırım programı doğrultusunda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi hazırlamak

c)Yazıkonak Belediye Başkanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatları doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi hazırlamak d)Vatandaşlara veya kurumlara ait 1/1000 ölçekli plan tadilatı taleplerini hazırlamak ve İlçe Belediye Meclisine sunmak.

e)Yazıkonak Belediye Meclisi tarafından kabul edilen imar planı tadilatlarının işlemlerini tamamlayarak onaylanmak üzere  göndermek, kabul edilmeyen imar planı tadilatlarını ilgili şahıs, kurum yada kuruluşlara tebliğ etmek.

f)Yazıkonak Kaymakamlığı tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını Belediye Binasında askıya çıkarmak, askı süresi içerisinde askıda bulunan plana ilişkin itirazları değerlendirmek Yazıkonak Belediye  Meclisine sunmak.

g)Planlara altlık olmak üzere Jeolojik / jeoteknik etüt yaptırmak.İnşaat ruhsatı müracaatlarına ilişkin parsel sahiplerince, ada ve/veya parsel bazında yaptırılan zemin etüt raporlarını incelemek ve onaylamak

h)Yazılı imar durumu tanzim etmek.

i)Planlarla alakalı yargıya intikal etmiş durumlarda mahkemelere ve Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne, savunmaya ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri vermek.

 

2) Harita Bürosu Görev Yetki Ve Sorumlulukları

a)Yazıkonak sınırları içinde kalan taşınmazlardan hisseli ve/veya kadastral parsellerin 3194 sayılı imar kanununun 18.Maddesine göre yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde ifraz veya tevhit edilmesi, imar planında kamuya ayrılan yerlerin kamu lehine geçmesinin sağlamak.

b)2981 ve 3194 sayılı kanunlara göre yapılan ifraz çalışmalarından sonra oluşan tapuları dağıtmak.

c)İmar uygulaması sonucu kamulaştırmaya esas olan hesabatları yapmak.

d)Sonuçlanan tezyidi bedellerin mahkeme kararları doğrultusunda tahakkuk müzekkerelerini hazırlamak.

e)İlçe Rehberi hazırlamak.

f)Hâlihazır haritaları yapmak / yaptırmak ve güncellemek.

g)Yazıkonak Belediyesine bağlı tüm birim ve Müdürlüklerin ozalit ve planlarının çekimlerini yapmak.

h)Vatandaş müracaatları üzerine gerekli itirazları değerlendirmek ve çözümlenmesi yargıya intikal edilmiş durumlarda mahkemelere ve hukuk işleri müdürlüğüne gerekli savunma bilgi, belgeleri vermek.

 

3) Emlak Ve  İstimlâk Bürosu Görev Yetki Ve Sorumlulukları

a)Yıllık program dâhilinde Kamuya ayrılmış olan yerlerin istimlâk edilmesi, faaliyetlerini yürütmek.

b)Yıllık program kapsamında olmamasına rağmen direkt olarak Belediye Başkanı’nın talimatı doğrultusunda istenen yerin istimlâk edilmesini sağlamak.

c)Yol fazlalıklarından inşaata uygun olmayan arsaların Belediye kanalı ile satışını yapmak.

d)Şahsa ve Devlete ait araziler üzerindeki gecekonduların hak sahiplerini belirlemek.

e)İmar affından yararlanıp devlete ait arsaların devrini talep edip gecekondusu olan hak sahiplerine tapularını vermek.

f)Belediye ait emlaklerin, tesislerin ihale yolu ile kiralanmasını sağlamak.

g)Belediyeye ait yerlerin izinsiz işgallerinde ecrimisile bağlama işlemlerini yürütmek ve işgallerin kaldırılmasını sağlamak.

h)Gerektiği takdirde yasal yollara başvurmak.

i)Belediye ait gayrimenkullerin tespit ve tescillenmesi sağlamak.

j)Mera, otluk, yayla gibi tescil harici yerlerin denetim ve kontrolünü sağlamak.

k)Tescil harici ortak malların imar planı tamamlandığında Belediye adına tescillenme işlerini yürütmek.

l)Belediyemize ait olan gayrimenkullerin denetim ve kontrolünün yapılmasını sağlamak.

m)Müdürlükte yürütülen tüm faaliyetlerin yasalara uygun olmasına özen göstermek.

n)Müdürlük faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir engelle karşılaştığında (İstimlâk edilecek parsellerin boşaltılması gibi) bu engelleri gidermeğe çalışmak, gerekiyorsa yasal yollara başvurmak.

o)İhale yolu ile yapılan satış ve kiralamaların düzenlenmesini sağlamak, yürütülen işlemleri gözetmek.

p)İstimlâk işlemlerinin yaptırılması tapudan tescilini sağlamak.

q)İmar planları gereğince istimlâk edilecek bölgelerdeki yapı sahiplerine yasa hükümlerince önleme bölgelerinden arsa tahsisi sağlamak.

r)Kira, işgaliye, tapu ve istimlâk bedellerini tahsil ettirmek, blokesini sağlamak.

s)Yol fazlalıkları satışı veya istimlâk işlemlerini başlatılması için encümene teklif yazılarının hazırlanması.

t)İmar planı yapılmamış bölgelerin istimlâk edilmesi için Kaymakamlık onayının alınması.

u) İstimlâk edilecek parselleri istimlâk şerhinin koydurulması.

v)Belediyenin ihtiyacı olan taşınmazların alım işlemlerini ve Belediye adına kayıtlı imarlı parsellerinin, ihtiyaç halinde Meclis kararı alınarak ihale yoluyla satış işlemlerini yapmak

w)Daimi Halk Pazarlarının ihaleye çıkarılıp dükkânlarını kiraya vermek, kiralarını tahsil etmek ve sözleşmelerine aykırı bulunanlar hakkında yasal işleme başvurmak.

x)Vatandaş müracaatları üzerine gerekli itirazları değerlendirmek ve çözümlenmesi yargıya intikal edilmiş durumlarda mahkemelere ve hukuk işleri müdürlüğüne gerekli savunma bilgi, belgeleri vermek.

 4) Numarataj Bürosunun Görev Yetki Ve Sorumlulukları

a)İlçe genelindeki yol ve caddelerin tabelalarını kontrol etmek, eksikleri yerine monte etmek.

b)Kapı numaralarının eksiklerini gidermek ve yerine monte etmek

c)10.04.1927 tarih ve 1003 sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkında Kanuna istinaden hazırlanan ve 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Numaralama Yönetmeliğine göre 5393 sayılı Belediye Kanunu ile ilçe genelinde sokaklara isim ve binalara numara verilmesi için Yazıkonak Belediye Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunmak, prosedürü işletmek.

d)TUİK, İlçe Seçim Kurulu ve diğer resmi kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi taleplerini uygun formatta hazırlayarak göndermek.

e)Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere isim vermenin yanı sıra sabit tanıtım numarası vermek.

f)Adreslerin Ulusal Adres Veritabanına kaydetmek.

5) Kalem Ve Arşiv Bürosunun Görev Yetki Ve Sorumlulukları

a)İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kalemine gelen her türlü şahıs dilekçe ve resmi yazışmaların kayıt defterine detaylı bilgileriyle yazmak.

b)Bilgisayara kayıt yapmak.

c)Dosyasıyla bağlanmış evrakların müdür veya şeften havalesini alarak ilgili personele dosya veya evrakı iletmek.

d)Evrakları bağlanmak üzere arşivde dosyasını bulmak, dosya işlemdeyse işlemde olan dosyaları bulmak.

e)Kayıt, arşiv ve çıkış işlemlerinin koordineli çalışmasını sağlamak.

f)Dosyasına bağlanmak üzere verilen evrakların geciktirilmeden bağlanarak işleme sokulması,işlemi biten dosyaların tüm kayıtlarının yapılarak bütün olarak arşivde saklanması, zimmetle incelenmek üzere verilen dosyaların iadesi ve takibini yapmak.

g)Peryodik aralarla dosyaların arşivdeki sene ve sırasına göre yerine konulduğunun denetimi yapmak. Sıra karışıklığı var ise düzeltmek, varsa hatalı yerine konulanları bulmak ve arşivin düzenli olmasını sağlamak.

h)Kamu kurum ve kuruluşlarına, periyodik evrakların (istatistikî formlar, proje bilgi formları, Kaymakamlık yazışmaları vb.) aksamadan gönderilmesini sağlamak.

i)İşlemden gelen evrakların eklerini ve kayıtlarını kontrol ederek, ilgili şahıs veya kurumlara gönderilmesini sağlamak.

j)Evrakların dosyalarında ve klasörlerde düzenli bir şekilde saklanmasını temin etmek.

k)Başkanlık onayı gereği, güncelliğini yitirmiş yazışma klasörlerini, geriye dönük 5 yıl muhafaza edilmek üzere gözden geçirerek evrak yığılmasını önlemek.

l)Kayda girmeyip, doğrudan yapılan yazışma ve çıkışlara sadire defterinde numara vererek gönderilmesini sağlamak.

m)Haftalık veya aylık faaliyet raporlarını hazırlamak.

n)Müdürlüğe ait evrak ve dosyaların arşivlenerek muhafaza edilmesini sağlamak.

o)Müdürlük makamınca istenilen gizliliğe haiz özel yazışmaları yapmak.

p)Eskimiş işlem dosyalarını yenileyip sağlamlaştırmak.

q)Müdürlükte bulunan demirbaşların takibiyle,fotokopi faks gibi cihazların malzeme, bakım ve tamirini takip etmek.

r)Eksik kırtasiye ve matbu evrakları,İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden talep etmek.

s)Yıllık müdürlük bütçesini hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek.

t)Personelle ilgili özlük işleri yazışmalarını yapmak.


İLETİŞİM ADRESİMİZ

Yazıkonak Belediyesi Resmi Web Sitesi
Adres:
Yazıkonak Belediyesi
Merkez Mahallesi Hazar Caddesi No:1 YAZIKONAK / ELAZIĞ
Tel: (0424) 255 51 51 / Başkanlık: (0424) 255 51 87
Faks: (0424) 255 51 50
E-mail: halklailiskiler@yazikonak.bel.tr